خلیل قبله ای در طول مدت تدریس خود در دانشگاه های مختلف راهنمایی و مشاوره 36 پایان نامه دانشجویی برای اخذ درجه کارشناسی ارشد و دکتری را بر عهده داشته است. این پایان نامه ها عمدتا مربوط به دانشگاه های علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور می باشد.

خلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خویی

خلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خویی​​​​​​​
​​​​​​​خلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خویی