خلیل قبله ای در طول مدت تدریس خود در دانشگاه های مختلف راهنمایی و مشاوره 42 پایان نامه دانشجویی برای اخذ درجه کارشناسی ارشد و دکتری را بر عهده داشته است. این پایان نامه ها عمدتا مربوط به دانشگاه های علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور می باشد.(52،53،54،55،56،57)

خلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خویی

خلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خویی​​​​​​​
​​​​​​​خلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خوییخلیل-قبله ای-فقه-حقوق-اسلامی-خویی

عنوانپدیدآورندهمقطعنقش استاد فقید قبله ای
قاچاق کالا از منظر حقوق کیفری، موازین فقهیچاووشی، حمیدکارشناسی ارشدمشاور
مجازات حبس در نظام کیفری اسلام با تاکید بر فقه امامیهنیک ورز، محسنکارشناسی ارشدراهنما
مبانی حق تسلط برنفس و عضو در حقوق حکیفری ایراندهشیری، غلامعلیکارشناسی ارشدراهنما
محاربه و افساد فی الارض با تاکید بر جرایم راهزنی و سرقت مسلحانه در استان سیستان و بلوچستانخدابخشی، مهدیکارشناسی ارشدمشاور
عنوانپدیدآورندهمقطعنقش استاد فقید قبله ای
ختلال روانی از نظر فقه و حقوق و روانپزشکیمهدوی‌نیا، عسگرکارشناسی ارشدمشاور
امنیت قضایی متهم در رسیدگی کیفریسعیدی٬ علیکارشناسی ارشدمشاور
بررسی تطبیقی جرم خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران و انگلیسبیگدلی٬ حسنکارشناسی ارشدمشاور
پیشگیری ازجرایم علیه امنیت اجتماعی دردادسرای عمومی وانقلاب قمچهل‌اخترانی، علیکارشناسی ارشدراهنما
ترجمه و تحقیق قاعده اصاله‌الصحه از کتاب القواعدالفقیهه تألیف آیت‌الله سید‌حسن‌ موسوی‌بجنوردی‏‫محمودی، سمیهکارشناسی ارشدراهنما
تروریسم و بغی در فقه و حقوق کیفری ایرانبگمار، زینبکارشناسی ارشدمشاور
حقوق مالکیت معنوی (حق اختراع) در فقه و قانون مدنیامینی‌نژاد، علیکارشناسی ارشدراهنما
ضمانت‌ اجرای کیفری تظاهر به عمل‌حرام در پرتو فقه‌ امامیه و حقوق‌جزای ایرانمددی‌جمال‌آبادی، محمودکارشناسی ارشدمشاور
نقش بی‌احتیاطی در مسئولیت کیفری احمدی، علیکارشناسی ارشدمشاور
نقش عرف در حقوق کیفری ایرانغلامی٬ مطهرهکارشناسی ارشدراهنما
ضمان ید در فقه و حقوق مدنیصیدی، حبیب اللهکارشناسی ارشدراهنما
جایگاه حقوقی کودکان نا مشروعمقدمی ، بشیرکارشناسی ارشدراهنما
مبانی فقهی و حقوقی مرگ مغزی و اهدا و پیوند اعضاءشعبانی شلمانی، حسینکارشناسی ارشدمشاور
زمان انتقال مالکیت مبیع در حقوق موضوعه و فقه مرسلی، زهراکارشناسی ارشدراهنما
بررسی تطبیقی انواع ومدت عده انحلال نکح در حقوق ایران و مذاهب خمسهنبئی، علیکارشناسی ارشدمشور
آیات الاحکام راجع به ارث و تطبیق آن در حقوق ایران و فقه امامیه با مذهب شافعیطاهرخانی، داریوشکارشناسی ارشدراهنما
قاعده اتلافویسی، هومنکارشناسی ارشدمشاور
عسر و حرج زوجه در طلاق به انضمام قوانین جدید سلیمان یان، عسگرکارشناسی ارشدراهنما
مسئولیت پزشکان در مرگ و میر و نقص عضو مادر و جنین منفرد درام، فاطمهکارشناسی ارشدراهنما
بیع سلف در معاملات بانکیسیدی، قیومکارشناسی ارشدراهنما
مسئولیت فروشنده در قبال فروش کالای خطر آفرینخلیل زاده، علیزادهگارشناسی ارشدراهنما
تحلیل قتلهای در حکم شبه‌عمدمامی، بهروزکارشناسی ارشدراهنما
تأثیر همسرآزاری در طلاقنادری، عباسگارشناسی ارشدراهنما
عنوانپدید آورندهمقطعنقش استاد فقید قبله ای
بررسی جرایم مجرمین یقه سفید از دیدگاه جرم شناسی با توجه به نظریه ساترلندقاسمی، ناصرکارشناسی ارشدمشاور
حقوق مالکیت معنوی (حق اختراع) در فقه و قانون مدنیامینی نژاد، علیکارشناسی ارشدراهنما
قلمرو احوال شخصیه ایرانیان اهل تسنن و برخورد قواعد مربوط به نکاح و طلاق آنان با نظم عمومیحسینی لردگانی، حسنکارشناسی ارشدمشاور
بررسی فقهی و حقوقی اهداء گامت و جنین با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسهمیهمی، مهدیکارشناسی ارشدراهنما
نسب ناشی از تلقیح مصنوعی در قانون جدیدولایی کبریا، حسینکارشناسی ارشدمشاور
تکلیف تعلیم و تربیت کودک در حقوق ایرانحاجی عزیزی، بیژنکارشناسی ارشدراهنما
اثرگذاری زمان و مکان بر ایجاد قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایرانسوهانیان، فاطمهکارشناسی ارشدمشاور
بررسی تطبیقی حقوق صنفی معلمان ایران با توجه به اسناد بین‌المللیحسینی، عباسکارشناسی ارشدمشاور
تعهدات خریدار در تجارت الکترونیکشفیعی، مجتبیکارشناسی ارشدمشاور
اشتراک و افتراق غصب و سرقتکاظمی، نسرینکارشناسی ارشدمشاور
حضانت کودک در قانون مدنی و بررسی تطبیقی آن با فقهفتوحی اردکانیکارشناسی ارشدمشاور
عنوانپدیدآورندهمقطعنقش استاد فقید قبله ای
شرح حال شیخ طوسی ره و ترجمه و تحقیق مباحث تفلیس حجر صلح حواله ضمان و شرکت از کتاب خلاف شیخ طوسیپدیدآورنده: طه مرقانی کارشناسی ارشدراهنما
بررسی قائده حرمت اخذ اجرت بر واجبات،ابراهیم نزهت کارشناسی ارشدراهنما
ترجمه و تحقیق مباحث اسباب و مسقطات ضمان از کتاب عناوین میرعبدالفتاح مراغیپدیدآورنده: محمدجواد شریعت باقری کارشناسی ارشدراهنما
مضاربه و شركت و بررسي احكام آنها و تطبيق آن با قانون بانكداري اسلاميوطنی، امیرکارشناسی ارشدراهنما

عناوین پیاین نامه های دانشجویی که راهنمایی و یا مشاوره آنها توسط مرحوم خلیل قبله ای صورت گرفته است،