مطالعه‌ی تطبیقی مجازات فرزندکشی در فقه اسلامی

مطالعه‌ی تطبیقی مجازات فرزندکشی در فقه اسلامی  نویسنده: مرادزاده، احسان؛ نقیبی، سید ابوالقاسم؛ نویسنده مسئول: گلی شیردار، محمدحسن؛ مبانی فقهی حقوق اسلامی پاییز و زمستان 1399 - شماره 26 (‎24 صفحه - از 195 تا 218 ) چکیده: فقیهان اسلامی در زمینه مجازات پدر و جد پدری و مادر به جهت قتل فرزند، اتفاق نظر ندارند. در این نوشتار آراء و انظار فقیهان مذاهب اسلامی در این زمینه به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار …
ادامه مطلب

خلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ای