1437 ه ق - 1344 ه ق​​​​​​​

خلیل-قبله-ای-خوییخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ای

مطالعه‌ی تطبیقی مجازات فرزندکشی در فقه اسلامی

مطالعه‌ی تطبیقی مجازات فرزندکشی در فقه اسلامی  نویسنده: مرادزاده، احسان؛ نقیبی، سید ابوالقاسم؛ نویسنده مسئول: گلی شیردار، محمدحسن؛ مبانی فقهی حقوق اسلامی پاییز و زمستان 1399 - شماره 26 (‎24 صفحه - از 195 تا 218 ) چکیده: فقیهان اسلامی در زمینه مجازات پدر و جد پدری و مادر به جهت قتل فرزند، اتفاق نظر ندارند. در این نوشتار آراء و انظار فقیهان مذاهب اسلامی در این زمینه به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار …
ادامه مطلب

مطالعه تطبیقی ارث قبولی در وصیت تملیکی در فقه اسلام، حقوق ایران و مصر

مطالعه تطبیقی ارث قبولی در وصیت تملیکی در فقه اسلام، حقوق ایران و مصر    نویسنده: عزیزاللهی، محمد مهدی؛ صادقیان ندوشن، مهرداد؛ نویسنده مسئول: عبادزاده، حجت؛ مبانی فقهی حقوق اسلامی پاییز و زمستان 1399 - شماره 26 (‎25 صفحه - از 59 تا 83 )   چکیده: مطابق قول اکثر فقهای امامیه در فرض فوت موصی له قبل از رد یا قبولی وصیت، حق رد یا قبولی وصیت به ورثه موصی له به ارث می رسد. …
ادامه مطلب

خلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ای