مطالعه تطبیقی ارث قبولی در وصیت تملیکی در فقه اسلام، حقوق ایران و مصر

مطالعه تطبیقی ارث قبولی در وصیت تملیکی در فقه اسلام، حقوق ایران و مصر    نویسنده: عزیزاللهی، محمد مهدی؛ صادقیان ندوشن، مهرداد؛ نویسنده مسئول: عبادزاده، حجت؛ مبانی فقهی حقوق اسلامی پاییز و زمستان 1399 - شماره 26 (‎25 صفحه - از 59 تا 83 )   چکیده: مطابق قول اکثر فقهای امامیه در فرض فوت موصی له قبل از رد یا قبولی وصیت، حق رد یا قبولی وصیت به ورثه موصی له به ارث می رسد. …
ادامه مطلب

خلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ای