معیار فقهی تغییر حد سرقت به تعزیر برای کودکان ضمن توجه به عوامل موثر اجتماعی در ارتکاب بزه

نویسندگان

مصطفی حسن پور 1

محمد جعفری هرندی  2

طیبه عارف نیا 3

چکیده 

 صغر سن، در نظام حقوقی اسلام از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می‌شود و فقها بلوغ را از جمله شرایط عامه تکلیف می‌دانند؛ در نتیجه کودکی را که مرتکب جرایم مستوجب حد یا جنایت شده است، مستحق اجرای حدود یا قصاص نمی‌دانند. در مقررات جزایی ایران نیز عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ در به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته، ولی در عین حال در جرایم با مجازات‌های غیرتعزیری برای آنان اقدامات تربیتی و تعزیر وضع شده که در قسمت اخیر منافی اصل فقدان مسئولیت کیفری صغار است. در این خصوص علاوه بر توجه به تبیین و تطبیق نظر صاحب نظران حوزه شریعت با مقررات جزایی صغار در زمینه تبدیل حد سرقت به تعزیر، علل موثر در بزه کودکان قابل بررسی و ارزیابی است . بیش ترین مطالعات و تحقیق هایی که بر محور ساختار اجتماعی صورت می گیرند، بر اصلاح رفتار و اندیشه این گروه خاص متمرکز یافته و عوامل موثر در انحراف و یا ارشاد این گروه سنّی را واکاوی می نمایند. شاید مهم ترین دلیل توجه خاص متخصصان و صاحب نظران به این امر نقش موثری است که کودکان در ساختار آینده جامعه خواهند داشت.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها