تاز ه های نشر انتشارات سمت: آشنایی با کلیات اصول فقه - رضوان طلب، محمدرضا

آشنایی با کلیات اصول فقه

تخصص فقاهت مبتنی بر آشنایی با موضوعات گسترده ای از جمله عقاید، منطق، تاریخ،رجال، درایة الحدیث، معانی و بیان و فلسفه است. هدف از تدوین کتاب آشنایی با کلیات اصول فقه آشنا کردن خوانندگان با مباحث و اصطلاحات فقهی و اصولی است.
در این کتاب علاوه بر فقه سنتی، به مسائل روز توجه و در آن فقه مدرن، فقه پویا و فقه سیاسی تبیین شده است.
این کتاب که حاصل سال ها تدریس و تحقیق نویسنده است با رویکرد درس محور تدوین شده و برای عموم دانشجویان، به خصوص دانشجویان رشته های الهیات، مفید است. درس محور بودن کتاب آن را از سایر کتاب های فقهی متمایز می کند.