مصالح عالیۀ کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر پاسخ‌های تعزیرمدار

مصالح عالیۀ کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر پاسخ‌های تعزیرمدار   ویسندگان هادی رستمی  1    سیدپوریا موسوی 2 1 استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا،‌ همدان، ایران 2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران چکیده دستاوردهای دانش‌های گوناگون مرتبط با جرم‌شناسی و کیفرشناسی و همچنین بهره‌مندی از تجارب پاسخ‌دهی به بزهکاران نشان‌ داده است …
ادامه مطلب

ارزیابی مبانی نظری حق بر مجازات‌نشدن در حقوق کیفری

ارزیابی مبانی نظری حق بر مجازات‌نشدن در حقوق کیفری نویسندگان سیدحمید حسینی  1  فیروز محمودی جانکی 2 1 قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران شمال)، تهران، ایران 2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران چکیده آبشخور اصلی حق بر مجازات‌نشدنْ مشرب فکری طرفداران فردگرایی و حقوق طبیعی است. این حق مقوله‌ای نوظهور و محل مناقشۀ بسیار …
ادامه مطلب

تازه های نشر انتشارات سمت:اصول فقه کاربردی

اصول فقه کاربردی : نویسنده (ها) : حسین قافی ، دکتر سعید شریعتی فرانی چکیده در کتاب حاضر مباحث اصول فقه، با نگرشی به کاربرد آن در حقوق، به صورتی متقن، ساده و روان همراه نمونه‌های حقوقی متعدد بیان می‌شود. مباحث این کتاب در دو فصل سامان یافته است؛ فصل اول (کلیات و مفاهیم) به معرفی علم فقه و اصول، تاریخچه آن و برخی مباحث مقدماتی می‌پردازد. فصل دوم (مباحث الفاظ) …
ادامه مطلب

تحلیلی بر قانون حجر و موارد آن از دیدگاه صاحب جواهر با تکیه بر آیات و روایات

نویسنده: قربان غفاری، علی؛ نویسنده مسئول: مطهری خواه، ذبیح الله؛ زمستان 1399 - شماره 44 ISC (‎23 صفحه - از 455 تا 477 ) چکیده: در این مقاله موارد محجورین و مدت حجر آن‌ها و مسئولیت فقهی، حقوقی محجورین از دیدگاه صاحب «جواهر» و آیات و روایات مورد بررسی قرار گرفته و از آنجا که علت منع تصرف توسط محجورین و عدم رشد کافی آن‌ها و همچنین برای رفع حجر و علم به رشد آن‌ها ضروری …
ادامه مطلب

مبانی فقهی و منابع حقوقی تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه با نگاهی به قرآن

مبانی فقهی و منابع حقوقی تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه با نگاهی به قرآن   نویسنده مسئول: قاسمی، داود؛ نویسنده: کمری، کیومرث؛ چکیده: فلسفه وجودی دولت و دستگاه‌های دولتی، ارائه خدمت عمومی است و در این راستا ممکن است میان منافع عمومی و حقوق مالکانه تعارض به وجود آید. در چنین شرایطی اولویت با منافع عمومی بوده و تملک نیز به‌ عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه …
ادامه مطلب

قاعده نیت و گستره آن

   قاعده نیت و گستره آن نویسنده علیرضا فرحناک  استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران چکیده قاعده نیت در زمره قواعد فقهی پرکاربرد است. علی‌رغم حضور نمایان آن در ابواب فقهی مختلف، طرح آن به عنوان قاعده‌ای فقهی با یادکرد جوانب متعدد و گوناگون و موارد کاربرد آن کمتر انجام شده است. این نوشته درصدد معرفی قاعده و بیان ادله‌ای است که می‌توان از آن برای اثبات قاعده …
ادامه مطلب

ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات

ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات نویسندگان سیدحسین آل طاها  1 حسین آقایی جنت مکان 2 عارف بشیری 3 1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،‌ ایران 2 دانشیار گروه حقوق، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران 3 مربی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و …
ادامه مطلب

حق فرزندخواهی زوجین از یکدیگر از منظر فقه امامیه

حق فرزندخواهی زوجین از یکدیگر از منظر فقه امامیه نویسنده بی بی رحیمه ابراهیمی  استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مطهری،‌ واحد خواهران مشهد چکیده یکی از مسائل پرچالش حوزه‌ی فقه و حقوق خانواده،‌ مسأله‌ی فرزندآوری و حق مطالبه‌ی آن برای زوجین است. مسأله­ی مذکور در میان قدما و متأخرین مورد بحث قرار نگرفته‌است؛ در مقابل، به‌صراحت در کتاب­های فقه فتوایی معاصرین مشاهده می‌شود. عدم بررسی استدلالی مسأله …
ادامه مطلب

خلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ای