تغلیظ دیه در جنایات غیرعمدی، در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه و اهل سنت

تغلیظ دیه در جنایات غیرعمدی، در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه و اهل سنت نویسنده مسئول: هاشمی، سید حسین؛ نویسنده: بخرد، مصطفی؛   چکیده: تغلیظ دیه که پرداخت دیه‌ی کامل به‌علاوه ثلث دیه است در صورت وقوع جنایات دریکی از ماه‌های حرام یا در محدوده حرم اخذ می‌شود. این حکم مورد تأیید مشهور فقهای شیعه و برخی از اهل سنت مانند شافعیه است اما شیخ طوسی، شهیدثانی و صاحب جواهر قائل به …
ادامه مطلب

ارزیابی فقهی - حقوقی تعریف متلاحمه در راستای کیفی کردن بند (پ) مادّۀ 709 قانون مجازات اسلامی

ارزیابی فقهی - حقوقی تعریف متلاحمه در راستای کیفی کردن بند (پ) مادّۀ 709 قانون مجازات اسلامی نویسنده مسئول: صادق پور، محمد جعفر؛ نویسنده: مهدوی پور، اعظم؛ کردعلیوند، روح الدین؛ چکیده: متلاحمه سومین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به شمار می‌رود. در منابع فقهی برای این جراحت تعاریف گوناگونی ارائه شده است. هرچند بسیاری از این تعاریف، دارای مضمونی واحد هستند و تنها در برخی تعابیر با یکدیگر تفاوت دارند، اما …
ادامه مطلب

پژوهشی در حکم وضعی بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم؛ با محوریت کتاب‌البیع امام خمینی رحمه الله

پژوهشی در حکم وضعی بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم؛ با محوریت کتاب‌البیع امام خمینی رحمه الله نویسنده مسئول: اسدی، محمد؛ نویسنده: راغبی، محمدعلی؛ چکیده: مقنن در ماده 342 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌دارد: «مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد». این ماده ریشه در فقه امامیه دارد و از نظر فقها، عدم علم به جنس، مقدار و وصف مبیع، موجب غرری است که منهی‌عنه می‌باشد و غرر …
ادامه مطلب

خلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ای