تغلیظ دیه در جنایات غیرعمدی، در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه و اهل سنت

تغلیظ دیه در جنایات غیرعمدی، در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه و اهل سنت نویسنده مسئول: هاشمی، سید حسین؛ نویسنده: بخرد، مصطفی؛   چکیده: تغلیظ دیه که پرداخت دیه‌ی کامل به‌علاوه ثلث دیه است در صورت وقوع جنایات دریکی از ماه‌های حرام یا در محدوده حرم اخذ می‌شود. این حکم مورد تأیید مشهور فقهای شیعه و برخی از اهل سنت مانند شافعیه است اما شیخ طوسی، شهیدثانی و صاحب جواهر قائل به …
ادامه مطلب

ارزیابی فقهی - حقوقی تعریف متلاحمه در راستای کیفی کردن بند (پ) مادّۀ 709 قانون مجازات اسلامی

ارزیابی فقهی - حقوقی تعریف متلاحمه در راستای کیفی کردن بند (پ) مادّۀ 709 قانون مجازات اسلامی نویسنده مسئول: صادق پور، محمد جعفر؛ نویسنده: مهدوی پور، اعظم؛ کردعلیوند، روح الدین؛ چکیده: متلاحمه سومین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به شمار می‌رود. در منابع فقهی برای این جراحت تعاریف گوناگونی ارائه شده است. هرچند بسیاری از این تعاریف، دارای مضمونی واحد هستند و تنها در برخی تعابیر با یکدیگر تفاوت دارند، اما …
ادامه مطلب

پژوهشی در حکم وضعی بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم؛ با محوریت کتاب‌البیع امام خمینی رحمه الله

پژوهشی در حکم وضعی بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم؛ با محوریت کتاب‌البیع امام خمینی رحمه الله نویسنده مسئول: اسدی، محمد؛ نویسنده: راغبی، محمدعلی؛ چکیده: مقنن در ماده 342 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌دارد: «مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد». این ماده ریشه در فقه امامیه دارد و از نظر فقها، عدم علم به جنس، مقدار و وصف مبیع، موجب غرری است که منهی‌عنه می‌باشد و غرر …
ادامه مطلب

نقد دیدگاه اتان کلبرگ دربارۀ جایگاه کودک نامشروع در فقه امامیه

نقد دیدگاه اتان کلبرگ دربارۀ جایگاه کودک نامشروع در فقه امامیه نویسنده مسئول: ظفری، محمدرضا؛   چکیده: مقالۀ «موقعیت ولد زنا در شیعه» اثر اتان کلبرگ شیعه‌شناس معاصر است که نویسنده در قسمتی از آن، به استناد فتاوی فقهای امامیه، جایگاه پست و تبعیض‌آمیزی را در فقه امامیه برای فرزند متولد از زنا ادعا کرده و همین را موجب سلب حقوق وی در میان امامیان شمرده است. اهمیت مسئله، نگارنده را …
ادامه مطلب

مطالعۀ تطبیقی اسقاط شرط بی‌اعتبار در فقه اسلامی و حقوق ایران

مطالعۀ تطبیقی اسقاط شرط بی‌اعتبار در فقه اسلامی و حقوق ایران نویسنده مسئول: وکیلی مقدم، محمد حسین؛   چکیده: دیدگاه مرسوم، شرط مبطل را موجب بی‌اعتباری مطلق عقد قلمداد می‌کند و هر نوع تصحیح و احیای عقد از طریق اسقاط شرط را غیرممکن می‌داند. در مقابل، رویکرد فقهای متأخر و حقوقدانان پذیرش امکان حذف شرط بی‌اعتبار از عقد است. در این نوشته ضمن مقایسۀ مفهومی اسقاط شرط بی‌اعتبار با نهادهای مشابه، …
ادامه مطلب

بررسی و نقد ادلۀ فقهی اعتبار ارزش پولی زمان

بررسی و نقد ادلۀ فقهی اعتبار ارزش پولی زمان نویسنده مسئول: تولمی، محمدتقی؛ نویسنده: امیدی فرد، عبدالله؛ چکیده: از مهم‌ترین مباحث مطرح در علم اقتصاد و مدیریت مالی، ارزش پولی زمان است که پذیرش یا رد آن، در تحلیل سایر مسائل مرتبط با بازارهای مالی، به‌ویژه بازارهای پولی، تأثیر بسزایی دارد. برخی محققان اقتصاد اسلامی و نظریه‌پردازان حوزۀ بازارهای مالی اسلامی، با ارائۀ دلایلی فقهی، ارزش پولی زمان را پذیرفته‌اند و آن …
ادامه مطلب

بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی

بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی نویسنده مسئول: حاجیان فروشانی، زهره؛ نویسنده: رضایی راد، عبدالحسین؛   چکیده: کار و فعالیت انسان عنصر مهمی در چرخۀ تولید و اقتصاد هر جامعه محسوب می‌شود. به‌طوری که اگر در کارکرد نیروی انسانی یک جامعه اختلال ایجاد شود، اقتصاد و چرخۀ تولید دچار آسیب جدی خواهد شد. یکی از مسائل مهمی که در حقوق اسلام در زمینۀ نیروی کار انسان مطرح شده، مسئلۀ محروم کردن …
ادامه مطلب

سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران

نویسنده مسئول: علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل؛ نویسنده: بهادری، سهراب؛ بهمن پوری، عبدالله؛ سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران چکیده: یکی از مجازات‌ها در حد سرقت، قطع عضو است. از موضوعات مهم در این زمینه، چگونگی اجرای مجازات سارقانی خواهد بود که دارای محل اقامۀ حد نیستند. پرسش بنیادین این است که آیا در صورت نبود عضو متعلق قطع، حد سرقت منتفی خواهد شد؟ گروهی …
ادامه مطلب

خلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ای