بررسی و نقد ادلۀ فقهی اعتبار ارزش پولی زمان

بررسی و نقد ادلۀ فقهی اعتبار ارزش پولی زمان
بررسی و نقد ادلۀ فقهی اعتبار ارزش پولی زمان نویسنده مسئول: تولمی، محمدتقی؛ نویسنده: امیدی فرد، عبدالله؛ چکیده: از مهم‌ترین مباحث مطرح در علم اقتصاد و مدیریت مالی، ارزش پولی زمان است که پذیرش یا رد آن، در تحلیل سایر مسائل مرتبط با بازارهای مالی، به‌ویژه بازارهای پولی، تأثیر بسزایی دارد. برخی محققان اقتصاد اسلامی و نظریه‌پردازان حوزۀ بازارهای مالی اسلامی، با ارائۀ دلایلی فقهی، ارزش پولی زمان را پذیرفته‌اند و آن …
ادامه مطلب

بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی

بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی
بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی نویسنده مسئول: حاجیان فروشانی، زهره؛ نویسنده: رضایی راد، عبدالحسین؛   چکیده: کار و فعالیت انسان عنصر مهمی در چرخۀ تولید و اقتصاد هر جامعه محسوب می‌شود. به‌طوری که اگر در کارکرد نیروی انسانی یک جامعه اختلال ایجاد شود، اقتصاد و چرخۀ تولید دچار آسیب جدی خواهد شد. یکی از مسائل مهمی که در حقوق اسلام در زمینۀ نیروی کار انسان مطرح شده، مسئلۀ محروم کردن …
ادامه مطلب

سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران

سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران
نویسنده مسئول: علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل؛ نویسنده: بهادری، سهراب؛ بهمن پوری، عبدالله؛ سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران چکیده: یکی از مجازات‌ها در حد سرقت، قطع عضو است. از موضوعات مهم در این زمینه، چگونگی اجرای مجازات سارقانی خواهد بود که دارای محل اقامۀ حد نیستند. پرسش بنیادین این است که آیا در صورت نبود عضو متعلق قطع، حد سرقت منتفی خواهد شد؟ گروهی …
ادامه مطلب

خلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ای