تاز ه های نشر انتشارات سمت: آشنایی با کلیات اصول فقه - رضوان طلب، محمدرضا

آشنایی با کلیات اصول فقه

تخصص فقاهت مبتنی بر آشنایی با موضوعات گسترده ای از جمله عقاید، منطق، تاریخ،رجال، درایة الحدیث، معانی و بیان و فلسفه است. هدف از تدوین کتاب آشنایی با کلیات اصول فقه آشنا کردن خوانندگان با مباحث و اصطلاحات فقهی و اصولی است.
در این کتاب علاوه بر فقه سنتی، به مسائل روز توجه و در آن فقه مدرن، فقه پویا و فقه سیاسی تبیین شده است.
این کتاب که حاصل سال ها تدریس و تحقیق نویسنده است با رویکرد درس محور تدوین شده و برای عموم دانشجویان، به خصوص دانشجویان رشته های الهیات، مفید است. درس محور بودن کتاب آن را از سایر کتاب های فقهی متمایز می کند.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها