تازه های نشر انتشارات سمت: حقوق جزای عمومی: بررسی فقهی- حقوقی واکنش علیه جرم

 

حقوق جزای عمومی: بررسی فقهی- حقوقی واکنش علیه جرم

نویسنده : علی مرادحیدری

بررسی پاسخ به پدیده مجرمانه مستلزم شناخت واکنش‌ها و مطالعه عوامل مؤثر بر تعیین و اعمال واکنش است. بر این اساس مطالب کتاب طی چهارده درس به سه بخش تقسیم شده است: در بخش نخست (شناخت واکنش علیه جرم) فلسفه و اهداف واکنش، اصول حاکم و اقسام واکنش‌ها از حیث رابطه متقابل، موضوع و مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان بررسی شده است؛ موضوع بخش دوم (تعیین واکنش علیه جرم) عوامل خاص و عام کاهش‌دهنده و افزایش‌دهنده مجازات از جمله تخفیف، تبدیل، سردستگی، تعدد و تکرار است و در بخش سوم (اجرای واکنش علیه جرم) عوامل تأخیر در اجرای مجازات از جمله تعویق، تعلیق، آزادی مشروط، نیمه‌آزادی و نظارت الکترونیکی و همچنین عوامل عدم اجرای مجازات شامل معافیت قانونی و قضایی و اسباب سقوط مجازات بررسی شده است.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها