مجازات قتل ناشی از سم در فقه مذاهب اسلامی

مجازات قتل ناشی از سم در فقه مذاهب اسلامی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق شافعی دانشگاه کردستان

2 استادیار گروه فقه و حقوق شافعی دانشگاه کردستان

3 دانشیار گروه حقوق شافعی دانشگاه کردستان

4 دانش‌آموخته فقه شافعی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان

چکیده

از جمله کاربردهای سم، استفاده از آن برای قتل است. فقها در ارزیابی و تحلیل قتل با سم اختلاف‌نظر دارند. خاستگاه‌های این اختلاف، تفاوت در قدرت کشندگی سموم، تفاوت تأثیر سم براساس شرایط مقتول و کیفیت استفاده از آن است. اختلافات مذکور سبب تفاوت دیدگاه فقها در تبیین نوع قتل و کیفیت مجازات در آن شده است. به این‌صورت که گروهی از فقها قتل مذکور را عمد، و قصاص را لازم‌الاجرا و گروهی آن‌را شبه عمد و مستوجب دیه می‌دانند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی حکم قتلِ با سم در فقه اسلامی به صورت مستدل می‌پردازد. حاصل استقراء و بررسی ادله، پذیرش عمدی بودن قتلِ با سم و جواز قصاصِ قاتل در صورت وجود شرایط و درخواست اولیای دم، با ابزاری غیر از سم برای اطمینان از عدم افراط در اجرای مجازات می‌باشد.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها