حق فرزندخواهی زوجین از یکدیگر از منظر فقه امامیه

حق فرزندخواهی زوجین از یکدیگر از منظر فقه امامیه

نویسنده

استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مطهری،‌ واحد خواهران مشهد

چکیده

یکی از مسائل پرچالش حوزه‌ی فقه و حقوق خانواده،‌ مسأله‌ی فرزندآوری و حق مطالبه‌ی آن برای زوجین است. مسأله­ی مذکور در میان قدما و متأخرین مورد بحث قرار نگرفته‌است؛ در مقابل، به‌صراحت در کتاب­های فقه فتوایی معاصرین مشاهده می‌شود. عدم بررسی استدلالی مسأله از سوی فقیهان، علاوه بر اعتقاد به ناکافی بودن پژوهش‌های فقهی در این زمینه، ضرورت بحث را توجیه می‌نماید. این نوشته به روش تحلیلی و استدلالی صورت گرفته ‌است و‌ براساس جمع عرفی روایات باب عزل،‌ در کنار دیدگاه‌های سه‌گانه‌ی موجود از مراجع، دیدگاه چهارمی با عنوان «تقدم حق هر یک از زوجین که طالب فرزند باشد» اختیار نموده است. در نهایت این نتیجه با اقتضای معاشرت به معروف تأیید شده است.    

نوشته های اخیر

دسته بندی ها