ماهیت و گستره غرامت قابل مطالبه از بایع در مبیع مستحق للغیر (نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 733-93/7/15 هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

ماهیت و گستره غرامت قابل مطالبه از بایع در مبیع مستحق للغیر (نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 733-93/7/15 هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

اصل مقاله

نوشته های اخیر

دسته بندی ها