نقد دیدگاه اتان کلبرگ دربارۀ جایگاه کودک نامشروع در فقه امامیه

نقد دیدگاه اتان کلبرگ دربارۀ جایگاه کودک نامشروع در فقه امامیه

نویسنده مسئول: ؛

 

چکیده:

مقالۀ «موقعیت ولد زنا در شیعه» اثر اتان کلبرگ شیعه‌شناس معاصر است که نویسنده در قسمتی از آن، به استناد فتاوی فقهای امامیه، جایگاه پست و تبعیض‌آمیزی را در فقه امامیه برای فرزند متولد از زنا ادعا کرده و همین را موجب سلب حقوق وی در میان امامیان شمرده است. اهمیت مسئله، نگارنده را واداشت تا واقعیت ادعای نویسنده را با بررسی اقوال فقهی مورد استناد وی روشن کند؛ بر اساس روش توصیفی - تحلیلی، مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق، عبارتند از: متن مقاله با روش‌شناسی کاملاً متفاوتی حاصل آمده، اکثراً بر مبنای نظریۀ قدما استوار است و لذا دیدگاه آنان را در مورد حقوق کودک نامشروع، به‌عنوان نظریۀ مشهور فقهای امامیه تلقی کرده است و اساساً از دیدگاه فقهای معاصر که در جهت تساوی حقوق کودکان نامشروع قرار دارد، به خوانندۀ غربی اطلاعاتی نمی‌دهد. از این‌رو، با وجود تخصص و شهرت جهانی نویسنده در فقه و کلام اسلامی، داده‌های فقهی وی در مقالۀ مذکور، فاقد منابع معتبر ارزیابی می‌شود.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها