نقد دیدگاه اتان کلبرگ دربارۀ جایگاه کودک نامشروع در فقه امامیه

نقد دیدگاه اتان کلبرگ دربارۀ جایگاه کودک نامشروع در فقه امامیه نویسنده مسئول: ظفری، محمدرضا؛   چکیده: مقالۀ «موقعیت ولد زنا در شیعه» اثر اتان کلبرگ شیعه‌شناس معاصر است که نویسنده در قسمتی از آن، به استناد فتاوی فقهای امامیه، جایگاه پست و تبعیض‌آمیزی را در فقه امامیه برای فرزند متولد از زنا ادعا کرده و همین را موجب سلب حقوق وی در میان امامیان شمرده است. اهمیت مسئله، نگارنده را …
ادامه مطلب

مطالعۀ تطبیقی اسقاط شرط بی‌اعتبار در فقه اسلامی و حقوق ایران

مطالعۀ تطبیقی اسقاط شرط بی‌اعتبار در فقه اسلامی و حقوق ایران نویسنده مسئول: وکیلی مقدم، محمد حسین؛   چکیده: دیدگاه مرسوم، شرط مبطل را موجب بی‌اعتباری مطلق عقد قلمداد می‌کند و هر نوع تصحیح و احیای عقد از طریق اسقاط شرط را غیرممکن می‌داند. در مقابل، رویکرد فقهای متأخر و حقوقدانان پذیرش امکان حذف شرط بی‌اعتبار از عقد است. در این نوشته ضمن مقایسۀ مفهومی اسقاط شرط بی‌اعتبار با نهادهای مشابه، …
ادامه مطلب

بررسی و نقد ادلۀ فقهی اعتبار ارزش پولی زمان

بررسی و نقد ادلۀ فقهی اعتبار ارزش پولی زمان نویسنده مسئول: تولمی، محمدتقی؛ نویسنده: امیدی فرد، عبدالله؛ چکیده: از مهم‌ترین مباحث مطرح در علم اقتصاد و مدیریت مالی، ارزش پولی زمان است که پذیرش یا رد آن، در تحلیل سایر مسائل مرتبط با بازارهای مالی، به‌ویژه بازارهای پولی، تأثیر بسزایی دارد. برخی محققان اقتصاد اسلامی و نظریه‌پردازان حوزۀ بازارهای مالی اسلامی، با ارائۀ دلایلی فقهی، ارزش پولی زمان را پذیرفته‌اند و آن …
ادامه مطلب

بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی

بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی نویسنده مسئول: حاجیان فروشانی، زهره؛ نویسنده: رضایی راد، عبدالحسین؛   چکیده: کار و فعالیت انسان عنصر مهمی در چرخۀ تولید و اقتصاد هر جامعه محسوب می‌شود. به‌طوری که اگر در کارکرد نیروی انسانی یک جامعه اختلال ایجاد شود، اقتصاد و چرخۀ تولید دچار آسیب جدی خواهد شد. یکی از مسائل مهمی که در حقوق اسلام در زمینۀ نیروی کار انسان مطرح شده، مسئلۀ محروم کردن …
ادامه مطلب

سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران

نویسنده مسئول: علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل؛ نویسنده: بهادری، سهراب؛ بهمن پوری، عبدالله؛ سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران چکیده: یکی از مجازات‌ها در حد سرقت، قطع عضو است. از موضوعات مهم در این زمینه، چگونگی اجرای مجازات سارقانی خواهد بود که دارای محل اقامۀ حد نیستند. پرسش بنیادین این است که آیا در صورت نبود عضو متعلق قطع، حد سرقت منتفی خواهد شد؟ گروهی …
ادامه مطلب

مصالح عالیۀ کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر پاسخ‌های تعزیرمدار

مصالح عالیۀ کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر پاسخ‌های تعزیرمدار   ویسندگان هادی رستمی  1    سیدپوریا موسوی 2 1 استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا،‌ همدان، ایران 2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران چکیده دستاوردهای دانش‌های گوناگون مرتبط با جرم‌شناسی و کیفرشناسی و همچنین بهره‌مندی از تجارب پاسخ‌دهی به بزهکاران نشان‌ داده است …
ادامه مطلب

ارزیابی مبانی نظری حق بر مجازات‌نشدن در حقوق کیفری

ارزیابی مبانی نظری حق بر مجازات‌نشدن در حقوق کیفری نویسندگان سیدحمید حسینی  1  فیروز محمودی جانکی 2 1 قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران شمال)، تهران، ایران 2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران چکیده آبشخور اصلی حق بر مجازات‌نشدنْ مشرب فکری طرفداران فردگرایی و حقوق طبیعی است. این حق مقوله‌ای نوظهور و محل مناقشۀ بسیار …
ادامه مطلب

تازه های نشر انتشارات سمت:اصول فقه کاربردی

اصول فقه کاربردی : نویسنده (ها) : حسین قافی ، دکتر سعید شریعتی فرانی چکیده در کتاب حاضر مباحث اصول فقه، با نگرشی به کاربرد آن در حقوق، به صورتی متقن، ساده و روان همراه نمونه‌های حقوقی متعدد بیان می‌شود. مباحث این کتاب در دو فصل سامان یافته است؛ فصل اول (کلیات و مفاهیم) به معرفی علم فقه و اصول، تاریخچه آن و برخی مباحث مقدماتی می‌پردازد. فصل دوم (مباحث الفاظ) …
ادامه مطلب

خلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ایخلیل قبله ای